Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Monday, 15/08/2022 12:30 PM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 M7 Print Pvt Ltd 18/07/2022 11:36 AM MOE/BR/2022/515
2 Goodlife Enterprises Pvt Ltd 18/07/2022 12:11 PM MOE/BR/2022/516
3 Printech Maldives 18/07/2022 01:03 PM MOE/BR/2022/518
4 Energy Route Pvt Ltd 18/07/2022 04:31 PM MOE/BR/2022/520
5 Inforoute 18/07/2022 04:32 PM MOE/BR/2022/521
6 Biomed Maldives Pvt Ltd 19/07/2022 11:53 AM MOE/BR/2022/523
7 Medland Pvt Ltd 20/07/2022 12:03 PM MOE/BR/2022/528
8 Atheon Pvt Ltd 20/07/2022 12:14 PM MOE/BR/2022/529
9 Waldives Pvt Ltd 24/07/2022 02:53 PM MOE/BR/2022/533
10 Waldives Pvt Ltd 24/07/2022 02:55 PM MOE/BR/2022/534
11 Medtech Maldives Pvt Ltd 25/07/2022 09:39 AM MOE/BR/2022/535
12 zsmaldives 26/07/2022 04:05 PM MOE/BR/2022/542
13 Firepro Maldives Pvt Ltd 31/07/2022 08:54 AM MOE/BR/2022/549
14 Limno Pvt Ltd 31/07/2022 09:00 AM MOE/BR/2022/550