Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
         
    

Bid Registration Form

Bid / Project Details
Business / Individual's Details
Contact Details

ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

ބިޑުގެ / ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތަފްސީލު
ވިޔަފާރީގެ ތަފްސީލު
ގުޅަންވީ ފަރާތުގެ ތަފްސީލު

Current Bids / Projects List

Pages & Search Items per Page
#Iulaan NumberBid / Project Name↑ Registration DeadlineBid Information FilesRegistered Bidders
1(IUL)22-PU/22/2023/193Salahuddeen School Medical Roomޞަލާޙުއްދީން ސްކޫލްގެ މެޑިކަލް ރޫމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން:13/06/2023, 11:59 PM-View Bidders List
2(IUL)22-PU/22/2023/196Salahuddeen School Computerޞަލާޙުއްދީން ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުން14/06/2023, 11:59 PM
 • bidinfo-258-(iul)22-pu-22-2023-196.pdf
 • bidinfo-258-biddingdocument-22pu2023g15.pdf
 • bidinfo-258-biddingdocument-22pu2023g15.docx
 • View Bidders List
  3(IUL)22-PU/22/2023/212Salahuddeen School Micro PCs and Notebookޞަލާޙުއްދީން ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ މައިކްރޯ ޕީ.ސީ އަދި ނޯޓްބުކް ކޮމްޕިއުޓަރ ހޯދުން14/06/2023, 11:59 PM
 • bidinfo-259-(iul)22-pu-22-2023-212.pdf
 • bidinfo-259-biddingdocument-22pu2023g15.pdf
 • bidinfo-259-biddingdocument-22pu2023g15.docx
 • View Bidders List
  4(IUL)22-PU/22/2023/201Photocopy and Printersޞަލާޙުއްދީން ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ޕްރިންޓަރ، ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން އަދި ޗާޕް މެޝިން ހޯދުން:14/06/2023, 11:59 PM
 • bidinfo-260-(iul)22-pu-22-2023-201.pdf
 • bidinfo-260-biddingdocument-22pu2023g15.pdf
 • View Bidders List
  5(IUL)22-PU/22/2023/200Salahuddeen School Serverޞަލާޙުއްދީން ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ސާވަރ އަދި ސާވަރއަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުން14/06/2023, 11:59 PM
 • bidinfo-261-(iul)22-pu-22-2023-200.pdf
 • bidinfo-261-biddingdocument-22pu2023g15.pdf
 • bidinfo-261-biddingdocument-22pu2023g15.docx
 • View Bidders List
  6(IUL)22-PU/22/2023/199TVޞަލާޙުއްދީން ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ޓީ.ވީ ހޯދުން:14/06/2023, 11:59 PM
 • bidinfo-262-(iul)22-pu-22-2023-199.pdf
 • bidinfo-262-biddingdocument-22pu2023g15.pdf
 • View Bidders List

  Expired Bids / Projects List (last 14 days only)

  Pages & Search Items per Page
  Search
  #Iulaan NumberBid / Project Name↓ Registration DeadlineBid Information FilesRegistered Bidders
  1(IUL)22-PU/22/2023/91Photocopy Machine Serviceފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ:09/06/2023, 11:59 PM
 • bidinfo-256-(iul)22-pu-22-2023-91.pdf
 • bidinfo-256-(iul)22-pu-22-2023-91.docx
 • View Bidders List
  2(IUL)22-G/22/2023/181Completion of MPH at Th.Veymandoo Schoolތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް ޢިމާރާތުގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:05/06/2023, 02:00 PM
 • bidinfo-254-(iul)22-g-22-2023-180(th.veymandooschoolmphcompletion).pdf
 • bidinfo-254-revisedbiddingdocuments-22-g-22-2023-181(th.veymandooschoolmph).docx
 • bidinfo-254-revisedbiddingdocuments-22-g-22-2023-181(th.veymandooschoolmph).pdf
 • View Bidders List
  3(IUL)22-G/22/2023/180Constrcution of 02 Classrooms and Staffroom at M.Veyvashu Schoolމ.ވޭވަށު ސްކޫލް 02 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފްރޫމް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް05/06/2023, 02:00 PM-View Bidders List
  4(IUL)22-G/22/2023/171Construction of 04 Classrooms at Th.Vilufushi Schoolތ.ވިލުފުށި ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން01/06/2023, 02:00 PM
 • bidinfo-253-revisedbiddingdocuments-22-g-22-2023-171(th.vilufushy04classroom).docx
 • bidinfo-253-revisedbiddingdocuments-22-g-22-2023-171(th.vilufushy04classroom).pdf
 • View Bidders List

  ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

  ބިޑުގެ / ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތަފްސީލު
  ވިޔަފާރީގެ ތަފްސީލު
  ގުޅަންވީ ފަރާތުގެ ތަފްސީލު