Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
         
    

Bid Registration Form

Bid / Project Details
Business / Individual's Details
Contact Details

ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

ބިޑުގެ / ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތަފްސީލު
ވިޔަފާރީގެ ތަފްސީލު
ގުޅަންވީ ފަރާތުގެ ތަފްސީލު

Current Bids / Projects List

Pages & Search Items per Page
#Iulaan NumberBid / Project Name↑ Registration DeadlineBid Information FilesRegistered Bidders
1(IUL)22-G/22/2023/384Construction of 03 Classrooms and lab at L.Kalaidhoo School.ލ.ކަލައިދޫ ސްކޫލް 03 ކްލާސްރޫމް އާއި ސައިންސްލެބް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް…05/10/2023, 02:00 PM
 • bidinfo-297-standardspecification.pdf
 • bidinfo-297-25-07-2023l.kalhaidhoo03classroomandlab(1).xlsx
 • bidinfo-297-25-07-2023l.kalhaidhoo03classroomandlab(1).pdf
 • bidinfo-297-revisedbiddingdocuments-(l.kalaidhooschool03classroomsandlab).docx
 • bidinfo-297-revisedbiddingdocuments-(l.kalaidhooschool03classroomsandlab).pdf
 • View Bidders List
  2(IUL)22-G/22/2023/385Construction of 02 Classrooms and Staffroom at Gdh.Nadella Schoolގދ.ނަޑެއްލާ ސްކޫލް 02 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފްރޫމް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:05/10/2023, 02:00 PM
 • bidinfo-298-08-06-2023gdh.nadellaboq.xlsx
 • bidinfo-298-08-06-2023gdh.nadellaboq.pdf
 • bidinfo-298-bidinfo-271-210131-moel2-gdh-nadella-sul-sch-clr-a&s.pdf
 • bidinfo-298-revisedbiddingdocuments-22-g-22-2023-385(gdh.nadellaschool02classroomnadstaffroom).docx
 • bidinfo-298-revisedbiddingdocuments-22-g-22-2023-385(gdh.nadellaschool02classroomnadstaffroom).pdf
 • View Bidders List

  Expired Bids / Projects List (last 14 days only)

  Pages & Search Items per Page
  Search
  #Iulaan NumberBid / Project Name↓ Registration DeadlineBid Information FilesRegistered Bidders
  1(IUL)22-PU/22/2023/373Recruitmentތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓުކުމާއި ވާރކްޕާރމިޓް މެނޭޖްކުރުމަށް…21/09/2023, 11:59 PM
 • bidinfo-294-(iul)22-pu-22-2023-373.pdf
 • bidinfo-294-biddingdocument--22pu-2023-nsc-13-recruitment.pdf
 • bidinfo-294-biddingdocument--22pu-2023-nsc-13-recruitment.docx
 • View Bidders List
  2(IUL)22-PU/22/2023/373Recruitmentފަންނީ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓުކުމާއި ވާރކްޕާރމިޓް މެނޭޖްކުރުމަށް 2 (ދޭއް) އެޖެންސީ ހޯދުން:21/09/2023, 11:59 PM
 • bidinfo-295-(iul)22-pu-22-2023-373.pdf
 • bidinfo-295-biddingdocument--22pu-2023-nsc-13-recruitment.pdf
 • bidinfo-295-biddingdocument--22pu-2023-nsc-13-recruitment.docx
 • View Bidders List
  3(IUL)22-PU/22/2023/373Recruitmentފަންނީ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓުކުމާއި ވާރކްޕާރމިޓް މެނޭޖްކުރުމަށް 2 (ދޭއް) އެޖެންސީ ހޯދުން:21/09/2023, 11:59 PM
 • bidinfo-296-(iul)22-pu-22-2023-373.pdf
 • bidinfo-296-biddingdocument--22pu-2023-nsc-13-recruitment.pdf
 • bidinfo-296-biddingdocument--22pu-2023-nsc-13-recruitment.docx
 • View Bidders List
  4(IUL)22-PU/22/2023/377Machineryސެޓްލައިޓް ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީ ހޯދުން:16/09/2023, 11:59 PM
 • bidinfo-293-(iul)22-pu-22-2023-251.pdf
 • bidinfo-293-biddingdocument-.pdf
 • View Bidders List

  ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

  ބިޑުގެ / ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތަފްސީލު
  ވިޔަފާރީގެ ތަފްސީލު
  ގުޅަންވީ ފަރާތުގެ ތަފްސީލު