Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
         
    

Bid Registration Form

Bid / Project Details
Business / Individual's Details
Contact Details

ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

ބިޑުގެ / ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތަފްސީލު
ވިޔަފާރީގެ ތަފްސީލު
ގުޅަންވީ ފަރާތުގެ ތަފްސީލު

Current Bids / Projects List

Pages & Search Items per Page
#Iulaan NumberBid / Project Name↑ Registration DeadlineBid Information FilesRegistered Bidders
1(IUL)22-G/22/2021/302Furniture Supply 1އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރަމުންދާ ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ (ސެކަންޑަރީ ޑެސްކް އަދި…17/10/2021, 02:00 PM
 • bidinfo-114-revisedbiddingdocument-furniture-1.docx
 • bidinfo-114-revisedbiddingdocument-furniture-1.pdf
 • View Bidders List
  2(IUL)22-G/22/2021/303Furniture Supply-2އަލަށް ޢިމާރާތް ކުރަމުންދާ ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ (ސެކަންޑަރީ ގޮނޑި ،…17/10/2021, 02:00 PM
 • bidinfo-115-revisedbiddingdocument-furniture-2.pdf
 • bidinfo-115-revisedbiddingdocument-furniture-2.docx
 • View Bidders List
  3(IUL)22-G/22/2021/304Furniture Supply-3ަލަށް ޢިމާރާތް ކުރަމުންދާ ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ (ވައިޓް ބޯރޑް، ކްލާސްރޫމް…17/10/2021, 02:00 PM
 • bidinfo-116-revisedbiddingdocument-furniture-3.docx
 • bidinfo-116-revisedbiddingdocument-furniture-3.pdf
 • View Bidders List
  4(IUL)22-G/22/2021/305Construction of 04 Classrooms at N.Atoll Education Centreނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު (ނ.ވެލިދޫ ސްކޫލް) 04 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ…25/10/2021, 02:00 PM
 • bidinfo-117-revisedbiddingdocument-n.aec04classrooms.docx
 • bidinfo-117-revisedbiddingdocument-n.aec04classrooms.pdf
 • View Bidders List

  Expired Bids / Projects List (last 14 days only)

  Pages & Search Items per Page
  Search
  #Iulaan NumberBid / Project Name↓ Registration DeadlineBid Information FilesRegistered Bidders
  1(IUL)22-PU/22/2021/29904 Computersކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ16/10/2021, 11:59 PM
 • bidinfo-113-(iul)22-pu-22-2021-299.pdf
 • bidinfo-113-(iul)22-pu-22-2021-242biddingdocument.pdf
 • bidinfo-113-(iul)22-pu-22-2021-242biddingdocument.docx
 • View Bidders List
  2(IUL)22-PU/22/2021/239Lab Chemicalsލެބް ކެމިކަލްސް އަދި އެޕަރޭޓަރސް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ14/10/2021, 11:59 PM
 • bidinfo-112-(iul)22-pu-22-2021-239.pdf
 • bidinfo-112-(iul)22-pu-22-2021-239-biddingdocument.pdf
 • bidinfo-112-(iul)22-pu-22-2021-239-biddingdocument.docx
 • View Bidders List
  3(IUL)22-G/22/2021/250Construction of 02 classrooms at N.Fodhdhdoo schoolނ.ފޮއްދޫ ސްކޫލް 02 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 12/10/2021, 02:00 PM
 • bidinfo-105-revisedbiddingdocument-n.fodhdhooschool.pdf
 • bidinfo-105-revisedbiddingdocument-n.fodhdhooschool.pdf
 • View Bidders List
  4(IUL)22-G/22/2021/248Construction of 02 classrooms and boundary wall at B.Kihaadhoo Schoolބ.ކިހާދޫ ސްކޫލް 02 ކްލާސްރޫމްގެ އަދި ވަށާފާރުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް…12/10/2021, 02:00 PM
 • bidinfo-106-revisedbiddingdocument-b.kihaadhooschool.docx
 • bidinfo-106-revisedbiddingdocument-b.kihaadhooschool.pdf
 • View Bidders List
  5(IUL)22-G/22/2021/287Construction of Office block at B.Fulhadhoo schoolބ.ފުޅަދޫ ސްކޫލް އޮފީސް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 12/10/2021, 02:00 PM
 • bidinfo-107-revisedbiddingdocument-b.fulhadhooschool.docx
 • bidinfo-107-revisedbiddingdocument-b.fulhadhooschool.pdf
 • View Bidders List
  6(IUL)22-G/22/2021/289Upgrading works of Sn.Feydhoo schoolސ.ފޭދޫ ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 12/10/2021, 02:00 PM
 • bidinfo-108-revisedbiddingdocument-sn.feydhooschool.docx
 • bidinfo-108-revisedbiddingdocument-sn.feydhooschool.pdf
 • View Bidders List
  7(IUL)22-G/22/2021/290Construction of 02 storey building at R.Maakurathu schoolރ.މާކުރަތު ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 12/10/2021, 02:00 PM
 • bidinfo-109-revisedbiddingdocument-r.maakurathuschool.docx
 • bidinfo-109-revisedbiddingdocument-r.maakurathuschool.pdf
 • View Bidders List
  8(IUL)22-G/22/2021/291Construction of 02 storey building at R.Vaadhoo Schoolރ.ވާދޫ ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށ12/10/2021, 02:00 PM
 • bidinfo-110-revisedbiddingdocument-r.vaadhooschool.docx
 • bidinfo-110-revisedbiddingdocument-r.vaadhooschool.pdf
 • View Bidders List
  9(IUL)22-PU/22/2021/288Office Chairsއޮފީސް ގޮނޑި ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ10/10/2021, 11:59 PM
 • bidinfo-111-(iul)22-pu-22-2021-228.pdf
 • bidinfo-111-(iul)22-pu-22-2021-228-biddingdocument.docx
 • View Bidders List
  10(IUL)22-PU/22/2021/275Satellite School Parent Furnitureސެޓްލައިޓް ސްކޫލް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން04/10/2021, 11:45 PM
 • bidinfo-104-(iul)22-pu-22-2021-275.pdf
 • bidinfo-104-(iul)22-pu-22-2021-275-biddingdocument.pdf
 • bidinfo-104-(iul)22-pu-22-2021-275-biddingdocument.docx
 • View Bidders List

  ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

  ބިޑުގެ / ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތަފްސީލު
  ވިޔަފާރީގެ ތަފްސީލު
  ގުޅަންވީ ފަރާތުގެ ތަފްސީލު