Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
         
    

Bid Registration Form

Bid / Project Details
Business / Individual's Details
Contact Details

ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

ބިޑުގެ / ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތަފްސީލު
ވިޔަފާރީގެ ތަފްސީލު
ގުޅަންވީ ފަރާތުގެ ތަފްސީލު

Current Bids / Projects List

Pages & Search Items per Page
#Iulaan NumberBid / Project Name↑ Registration DeadlineBid Information FilesRegistered Bidders
1(IUL)22-G/22/2021/146Renovation of Hulhumale' Mohamed Qasim Pre Schoolހުޅުމާލޭ މުހައެްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް22/06/2021, 02:00 PM
 • bidinfo-78-hulhumalepreschoolinspectionreport01-03.06.2021.pdf
 • bidinfo-78-n2preschool.pdf
 • bidinfo-78-revisedbiddingdocument-mohamedqasimpreschoolupgrading.pdf
 • bidinfo-78-revisedbiddingdocument-mohamedqasimpreschoolupgrading.docx
 • View Bidders List
  2(IUL)22-PU/22/2021/149machinery and equipmentސެޓްލައިޓް ސްކޫލް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީއާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް26/06/2021, 11:59 PM
 • bidinfo-79-(iul)22-pu-22-2021-149.pdf
 • bidinfo-79-(iul)22-pu-22-2021-149-biddingdocument.pdf
 • bidinfo-79-(iul)22-pu-22-2021-149.docx
 • View Bidders List
  3(IUL)22-PU/22/2021/150(IUL)22-PU/22/2021/150ސެޓްލައިޓް ސްކޫލް ޤާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުން:26/06/2021, 11:59 PM
 • bidinfo-80-(iul)22-pu-22-2021-150.pdf
 • bidinfo-80-(iul)22-pu-22-2021-150-biddingdocument.pdf
 • bidinfo-80-(iul)22-pu-22-2021-150-biddingdocument.docx
 • View Bidders List

  Expired Bids / Projects List (last 14 days only)

  Pages & Search Items per Page
  Search
  #Iulaan NumberBid / Project Name↓ Registration DeadlineBid Information FilesRegistered Bidders
  1(IUL)22-PU/22/2021/142Hulhumale Pre School Machineryހުޅުމާލޭގައި އަލަށްހުޅުވާ ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީއާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް ހޯދުން: 21/06/2021, 11:59 PM
 • bidinfo-76-(iul)22-pu-22-2021-142-biddingdocument.pdf
 • bidinfo-76-(iul)22-pu-22-2021-142.pdf
 • View Bidders List
  2(IUL)22-PU/22/2021/144Hulhumale Pre School Machineryހުޅުމާލޭގައި އަލަށްހުޅުވާ ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީއާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް ހޯދުން21/06/2021, 11:59 PM
 • bidinfo-77-(iul)22-pu-22-2021-144.pdf
 • bidinfo-77-(iul)22-pu-22-2021-144-biddingdocument.pdf
 • View Bidders List
  3(IUL)22-G/22/2021/137B.Fehendhoo School 02 Classrooms and Office building upgrading worksބ.ފެހެންދޫ ސްކޫލް 02 ކްލާސްރޫމް އަދި އޮފީސް އިމާރާތް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ…21/06/2021, 02:00 PM
 • bidinfo-75-b.fehendhooschool2class&officebuildingrenovationboq13.06.2021.xlsx
 • bidinfo-75-revisedbiddingdocument-b.fehendhooschoolupgrading.docx
 • bidinfo-75-revisedbiddingdocument-b.fehendhooschoolupgrading.pdf
 • View Bidders List
  4(IUL)22-G/22/2021/127Construction of 2 classrooms in GA.Maamendhoo Schoolގއ.މާމެންދޫ ސްކޫލް 02 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް15/06/2021, 12:00 AM-View Bidders List
  5(IUL)22-G/22/2021/128Construction of 02 classrooms In R.Angolhitheem Schoolރ.އަނގޮޅިތީމް ސްކޫލް 02 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް15/06/2021, 12:00 AM-View Bidders List
  6(IUL)22-PU/22/2021/92Paper Hand Towelsޓިޝޫ ޕޭޕަރ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ14/06/2021, 11:59 PM
 • bidinfo-74-(iul)22-pu-22-2021-92-biddingdocument.pdf
 • View Bidders List
  7(IUL)22-PU/22/2021/1264 Computer Supplyމިނިސްޓްރީއަށް 4 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުން 13/06/2021, 11:59 PM
 • bidinfo-71-admin-myoffice.pdf
 • bidinfo-71-(iul)22-pu-22-2021-126-biddingdocument.pdf
 • bidinfo-71-(iul)22-pu-22-2021-126.pdf
 • View Bidders List
  8(IUL)22-PU/22/2021/121Procurement of Machinery and Equipmentހުޅުމާލޭގައި އަލަށްހުޅުވާ ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީއާއި އިކްއިޕްމަންޓްސް ހޯދުން 11/06/2021, 11:59 PM
 • bidinfo-66-(iul)22-pu-22-2021-121.pdf
 • bidinfo-66-(iul)22-pu-22-2021-121-biddingdocument.docx
 • bidinfo-66-(iul)22-pu-22-2021-121-biddingdocument.pdf
 • View Bidders List
  9(IUL)22-PU/22/2021/122Procurement of Furniture - Hulhumale Pre Schoolހުޅުމާލެ އަލަށް ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދުން11/06/2021, 11:59 PM
 • bidinfo-67-(iul)22-pu-22-2021-122-biddingdocument.pdf
 • bidinfo-67-(iul)22-pu-22-2021-122-biddingdocument.docx
 • bidinfo-67-(iul)22-pu-22-2021-122.pdf
 • View Bidders List
  10(IUL)22-PU/22/2021/125Procurement of First Aid Equipment - Hulhumale Pre Schoolހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހުޅުވާ ޕްރީސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ފަސްޓް އެއިޑް ސާމާނު ހޯދުން11/06/2021, 11:59 PM
 • bidinfo-68-(iul)22-pu-22-2021-125-biddingdocument.pdf
 • bidinfo-68-(iul)22-pu-22-2021-125-biddingdocument.docx
 • bidinfo-68-(iul)22-pu-22-2021-125.pdf
 • View Bidders List

  ބިޑް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް

  ބިޑުގެ / ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތަފްސީލު
  ވިޔަފާރީގެ ތަފްސީލު
  ގުޅަންވީ ފަރާތުގެ ތަފްސީލު