ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް "ޝަކުވާގެ ބާވަތް" ނަންގަވާ ، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ "ފުރިހަމަ ނަން" އަދި "މޯބައިލް ނަމްބަރު" ލިޔުއްވުމަށްފަހު "ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވާ" އަށް ކްލިކު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.