ދަރިވަރުން ސަރުކާރު ސްކޫލަކަށް ވައްދަން / ސްކޫލު ބަދަލު ކުރަން އެދޭ ފޯމު

ކުރިން ފަށައިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރައްވާ

ކުރިން ފުރުއްވި ފޯމު އަލުން ފުރިހަމަކޮށްލެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ބެލެނިވެރިޔާގެ "މޮބައިލް ނަންބަރާއި" އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބިލެއްވި "އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑު" ޖެއްސެވުމަށްފަހު "ފަށާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވާ" އަށް ފިއްތަވާ ލެއްވުމުން ކުރިން ފައްޓަވާފައިވާ ފޯމު ހުޅުވޭނެއެވެ.

2024 ދިރާސީ އަހަރު މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް 1 އަށް ކުދިން ވެއްދުމަށްއެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން ޚާއްސަކުރެވިފައިވަނީ 03 މާރިޗް 2024 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލު ތަކުގެ އެހެނިހެން ގްރޭޑްތަކަށް ކުދިންވެއްދުމަށް އެދޭފޯމާއި އެއްސްކޫލުން އަނެއްސްކޫލަށް ކުދިން ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 25 އޭޕްރިލް 2024 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 26 މެއި 2024 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ، އައު ދިރާސީ އަހަރަށް، މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތަކަށް އަލަށް ވެއްދުމަށާ އަދި އެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 7 މެއި 2024 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.


އައު ފޯމެއް ފައްޓަވާ

އައު ފޯމެއް ފުރުއްވާނަމަ ބެލެނިވެރިޔާގެ "މޮބައިލް ނަންބަރު" ޖައްސަވާ، "އައު ފޯމެއް ފައްޓަވާ" އަށް ފިއްތަވާ ލެއްވުމުން ބެލެނިވެރިޔާގެ މޮބައިލް ފޯނަށް "އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑު" އެއް ލިބިލައްވާނެއެވެ. މި "އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑު" ފަހުން ބޭނުންކުރައްވަން ޖެހިދާނެތީ، "ޑިލީޓް" ނުކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.
2024 ދިރާސީ އަހަރު މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް 1 އަށް ކުދިން ވެއްދުމަށްއެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުން ޚާއްސަކުރެވިފައިވަނީ 03 މާރިޗް 2024 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ސަރުކާރުގެ ސްކޫލު ތަކުގެ އެހެނިހެން ގްރޭޑްތަކަށް ކުދިންވެއްދުމަށް އެދޭފޯމާއި އެއްސްކޫލުން އަނެއްސްކޫލަށް ކުދިން ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 25 އޭޕްރިލް 2024 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 26 މެއި 2024 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ، އައު ދިރާސީ އަހަރަށް، މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތަކަށް އަލަށް ވެއްދުމަށާ އަދި އެއް ސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 7 މެއި 2024 ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.