ދަރިވަރުން ސަރުކާރު ސްކޫލަކަށް ވައްދަން / ސްކޫލު ބަދަލު ކުރަން އެދޭ ފޯމު

ކުރިން ފަށައިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރައްވާ

ކުރިން ފުރުއްވި ފޯމު އަލުން ފުރިހަމަކޮށްލެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ބެލެނިވެރިޔާގެ "މޮބައިލް ނަންބަރާއި" އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބިލެއްވި "އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑު" ޖެއްސެވުމަށްފަހު "ފަށާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވާ" އަށް ފިއްތަވާ ލެއްވުމުން ކުރިން ފައްޓަވާފައިވާ ފޯމު ހުޅުވޭނެއެވެ.


އައު ފޯމެއް ފައްޓަވާ

އައު ފޯމެއް ފުރުއްވާނަމަ ބެލެނިވެރިޔާގެ "މޮބައިލް ނަންބަރު" ޖައްސަވާ، "އައު ފޯމެއް ފައްޓަވާ" އަށް ފިއްތަވާ ލެއްވުމުން ބެލެނިވެރިޔާގެ މޮބައިލް ފޯނަށް "އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑު" އެއް ލިބިލައްވާނެއެވެ. މި "އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑު" ފަހުން ބޭނުންކުރައްވަން ޖެހިދާނެތީ، "ޑިލީޓް" ނުކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

2021/2022 ވަނަ އަހަރަށް މާލޭގެ ސަރުކާރު ސުކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް 1 އަށް ކުދިން ވެއްދުމަށްއެދޭ ފޯމް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ މުއްދަތަކީ 1 މެއި 2021 ން 31 މެއި 2021 އަށެވެ. މި މުއްދަތުގައި އެހެނިހެން ގްރޭޑްތަކަށް ކުދިން ވެއްދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފޯމް ހުށަނޭޅުއްވޭނެއެވެ. އެހެނިހެން ގްރޭޑްތަކަށް ކުދިން ވެއްދުމަށްއެދޭ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 1 ޖޫން 2021 ވަނަދުވަހުއެވެ.