ދަރިވަރުން ސަރުކާރު ސްކޫލަކަށް ވައްދަން / ސްކޫލު ބަދަލު ކުރަން އެދޭ ފޯމު

ކުރިން ފަށައިފައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރައްވާ

ކުރިން ފުރުއްވި ފޯމު އަލުން ފުރިހަމަކޮށްލެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ބެލެނިވެރިޔާގެ "މޮބައިލް ނަންބަރާއި" އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ ލިބިލެއްވި "އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑު" ޖެއްސެވުމަށްފަހު "ފަށާފައިވާ ފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވާ" އަށް ފިއްތަވާ ލެއްވުމުން ކުރިން ފައްޓަވާފައިވާ ފޯމު ހުޅުވޭނެއެވެ.

އި 16، 2022 ން ފެށިގެން ޖޫން 30، 2022 ގެ ނިޔަލަށް، ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވަނީ ގްރޭޑް 1 ށް އަލަށް ވަންނަ ދަރިވަރުންގެ އެޑްމިޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ. އެހެން ގްރޭޑްތަކަށް ވަންނަށް އެދޭ ދަރިވަރުންގެ އެޑްމިޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޖުލައި 1، 2022ން ފެށިގެންނެވެ.


އައު ފޯމެއް ފައްޓަވާ

އައު ފޯމެއް ފުރުއްވާނަމަ ބެލެނިވެރިޔާގެ "މޮބައިލް ނަންބަރު" ޖައްސަވާ، "އައު ފޯމެއް ފައްޓަވާ" އަށް ފިއްތަވާ ލެއްވުމުން ބެލެނިވެރިޔާގެ މޮބައިލް ފޯނަށް "އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑު" އެއް ލިބިލައްވާނެއެވެ. މި "އޯ.ޓީ.ޕީ ކޯޑު" ފަހުން ބޭނުންކުރައްވަން ޖެހިދާނެތީ، "ޑިލީޓް" ނުކުރެއްވުމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުން އެދެމެވެ.
މެއި 16، 2022 ން ފެށިގެން ޖޫން 30، 2022 ގެ ނިޔަލަށް، ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވަނީ ގްރޭޑް 1 ށް އަލަށް ވަންނަ ދަރިވަރުންގެ އެޑްމިޝަން މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ. އެހެން ގްރޭޑްތަކަށް ވަންނަށް އެދޭ ދަރިވަރުންގެ އެޑްމިޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޖުލައި 1، 2022ން ފެށިގެންނެވެ.