Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Tuesday, 21/09/2021 07:26 PM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 Yes Maldives Pvt Ltd 15/07/2021 04:31 PM MOE/BR/2021/3885
2 The Edhuru Investment 15/07/2021 11:54 PM MOE/BR/2021/3886
3 Q-bic maldives pvt ltd 16/07/2021 04:09 PM MOE/BR/2021/3887
4 ECS Engineering 16/07/2021 11:26 PM MOE/BR/2021/3888
5 Centex Group Pvt Ltd 17/07/2021 12:08 AM MOE/BR/2021/3890
6 Rishthaa Company Pvt Ltd 17/07/2021 12:28 PM MOE/BR/2021/3894
7 Alaaf Pvt Ltd 17/07/2021 01:21 PM MOE/BR/2021/3895
8 Maaavadi Contracting 17/07/2021 02:13 PM MOE/BR/2021/3896
9 EVOLVE ENTERPRISES PVT LTD 17/07/2021 10:17 PM MOE/BR/2021/3897
10 Pacific Energy Supply & Services Pvt Ltd 18/07/2021 01:15 AM MOE/BR/2021/3898
11 Ostrovy Pvt.Ltd 18/07/2021 01:48 AM MOE/BR/2021/3899
12 Can Maldives Private Limited 19/07/2021 05:10 PM MOE/BR/2021/3901
13 Mastermind Investment 21/07/2021 10:29 AM MOE/BR/2021/3903
14 Asseton Pvt Ltd 22/07/2021 12:26 PM MOE/BR/2021/3904
15 Sheeha company pvt ltd 24/07/2021 12:38 PM MOE/BR/2021/3906
16 Nexro Pvt Ltd 25/07/2021 10:34 AM MOE/BR/2021/3907
17 MICRON PVT LTD 26/07/2021 11:23 AM MOE/BR/2021/3908
18 Fams investment 26/07/2021 10:50 PM MOE/BR/2021/3909
19 AR Business Maldives 27/07/2021 12:24 AM MOE/BR/2021/3910
20 Dino Construction Company Pvt Ltd 27/07/2021 11:51 AM MOE/BR/2021/3911
21 We builders 27/07/2021 06:05 PM MOE/BR/2021/3912
22 Inoca Pvt Ltd 29/07/2021 02:38 PM MOE/BR/2021/3913
23 ELITE INVESTMENT 30/07/2021 07:54 PM MOE/BR/2021/3916
24 New hiyaa Maldives pvt ltd 02/08/2021 10:30 AM MOE/BR/2021/3918
25 Bridge Maldives Pvt Ltd 03/08/2021 08:36 PM MOE/BR/2021/3926
26 MAICON Construction Company Pvt Ltd 05/08/2021 03:00 AM MOE/BR/2021/3928
27 RAF company pvt.ltd 05/08/2021 02:00 PM MOE/BR/2021/3929