Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Wednesday, 12/05/2021 05:51 AM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 Wall Mark Pvt Ltd 03/05/2021 02:45 PM MOE/BR/2021/3442
2 We builders 03/05/2021 03:47 PM MOE/BR/2021/3443
3 Dino Construction Company Pvt Ltd 03/05/2021 09:39 PM MOE/BR/2021/3444
4 LF Construction Pvt Ltd 04/05/2021 10:15 AM MOE/BR/2021/3445
5 Kara Construction Pvt. Ltd. 04/05/2021 12:21 PM MOE/BR/2021/3446
6 Wall Mark Pvt Ltd 04/05/2021 01:21 PM MOE/BR/2021/3447
7 Pacific Energy Supply & Services Pvt Ltd 04/05/2021 01:25 PM MOE/BR/2021/3448
8 Project Solutions Pvt Ltd 04/05/2021 03:28 PM MOE/BR/2021/3449
9 Elavaru Maldives Pvt.Ltd. 04/05/2021 09:40 PM MOE/BR/2021/3450
10 Wallc private limited 05/05/2021 03:18 PM MOE/BR/2021/3451
11 MAXTER MALDIBES 05/05/2021 04:23 PM MOE/BR/2021/3452
12 U.I.E PVT LTD 05/05/2021 11:03 PM MOE/BR/2021/3453
13 T&G Investment Private Limited 06/05/2021 08:47 AM MOE/BR/2021/3454
14 RAF company pvt.ltd 06/05/2021 09:36 AM MOE/BR/2021/3456
15 FASSA 06/05/2021 10:12 AM MOE/BR/2021/3457
16 FASSA 06/05/2021 10:13 AM MOE/BR/2021/3458
17 Rexon Builders Pvt Ltd 08/05/2021 11:39 AM MOE/BR/2021/3460
18 HTI 08/05/2021 03:36 PM MOE/BR/2021/3461
19 T&G Investment Private Limited 09/05/2021 11:37 PM MOE/BR/2021/3466
20 SNR COMPANY PVT LTD 10/05/2021 02:17 AM MOE/BR/2021/3467
21 Maavadi Contracting 10/05/2021 10:58 AM MOE/BR/2021/3468
22 AMR Maldives 11/05/2021 07:38 AM MOE/BR/2021/3469