Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Wednesday, 12/05/2021 07:09 AM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 Speed Logistics Maldives Pvt Ltd 18/04/2021 03:05 PM MOE/BR/2021/3400
2 TIDAL HOLDINGS PVT LTD 18/04/2021 08:20 PM MOE/BR/2021/3401
3 Unified Estate Developers Pvt Ltd 18/04/2021 09:33 PM MOE/BR/2021/3403
4 Dhathuruna Partnership 19/04/2021 11:25 AM MOE/BR/2021/3407
5 Smart Logistic Services 20/04/2021 12:43 PM MOE/BR/2021/3414
6 Harbourqueen Logistic Solutions Pvt Ltd 20/04/2021 02:30 PM MOE/BR/2021/3416
7 MAICON Trading & Contracting Company Pvt Ltd 20/04/2021 03:09 PM MOE/BR/2021/3417
8 Coral Shipping & Logistics Pvt Ltd 20/04/2021 06:50 PM MOE/BR/2021/3418
9 Joyo pvt ltd 21/04/2021 12:00 AM MOE/BR/2021/3419
10 DM Enterprises Private Limited 21/04/2021 10:30 PM MOE/BR/2021/3423
11 UB Company Pvt Ltd 22/04/2021 02:18 AM MOE/BR/2021/3424
12 BEYOND LOGISTICS 24/04/2021 05:08 PM MOE/BR/2021/3428