Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Tuesday, 05/12/2023 05:51 PM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 RH Holding pvt ltd 10/01/2023 03:38 PM MOE/BR/2023/32
2 MAZEL 10/01/2023 04:03 PM MOE/BR/2023/33
3 LMA INVESTMENT 10/01/2023 05:03 PM MOE/BR/2023/35
4 Perfect Malafehi Maldives 10/01/2023 05:15 PM MOE/BR/2023/38
5 Plus B 10/01/2023 08:28 PM MOE/BR/2023/40
6 CONSTEK PVT LTD 10/01/2023 11:12 PM MOE/BR/2023/41
7 Anara Maldives Pvt Ltd 10/01/2023 11:18 PM MOE/BR/2023/42
8 NEXSTA MALDIVES PVT LTD 11/01/2023 09:55 AM MOE/BR/2023/43
9 Coreline Maldives Pvt. Ltd., 11/01/2023 11:42 AM MOE/BR/2023/44
10 VEHI-CON BUILDERS PRIVATE LIMITED 11/01/2023 01:53 PM MOE/BR/2023/46
11 AL AMEEN INVESTMENT 11/01/2023 03:18 PM MOE/BR/2023/47
12 Coral Will Investment 12/01/2023 09:31 AM MOE/BR/2023/48
13 Heights Company Pvt Ltd 12/01/2023 01:14 PM MOE/BR/2023/49
14 Coral Investments Pvt Ltd 12/01/2023 07:48 PM MOE/BR/2023/50
15 Aanifa Pvt Ltd 12/01/2023 08:31 PM MOE/BR/2023/51
16 Colour builders Pvt ltd 15/01/2023 01:04 PM MOE/BR/2023/55
17 IBB PVT LTD 16/01/2023 09:14 AM MOE/BR/2023/57
18 Intarc Maldives pvt ltd 17/01/2023 03:37 AM MOE/BR/2023/60
19 New Hiyaa Maldives 17/01/2023 08:55 AM MOE/BR/2023/61
20 Lambent Company Pvt Ltd 17/01/2023 09:05 AM MOE/BR/2023/62
21 GO TRAVEL PVT LTD 17/01/2023 12:59 PM MOE/BR/2023/63
22 Trice Maldives Pvt ltd 18/01/2023 09:22 AM MOE/BR/2023/64
23 Luckyhiya Maldives Pvt Ltd 18/01/2023 10:24 AM MOE/BR/2023/65