Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Friday, 03/02/2023 02:16 PM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 Mega mind Envestnet Pvt.Ltd 27/12/2022 09:06 PM MOE/BR/2022/768
2 RH Holding pvt ltd 28/12/2022 01:08 AM MOE/BR/2022/771
3 Anara Maldives Pvt Ltd 28/12/2022 11:58 AM MOE/BR/2022/775
4 Coral Will Investment 28/12/2022 02:06 PM MOE/BR/2022/779
5 Biz Venture Maldives 29/12/2022 11:31 AM MOE/BR/2022/787
6 SHEEHA COMPANY PVT LTD 29/12/2022 12:09 PM MOE/BR/2022/789
7 Lambent company pvt ltd 29/12/2022 03:38 PM MOE/BR/2022/793
8 Mets 29/12/2022 03:58 PM MOE/BR/2022/794
9 Mtech electronics 30/12/2022 01:11 PM MOE/BR/2022/795
10 New Hiyaa Maldives 01/01/2023 09:10 PM MOE/BR/2023/3
11 rubix pvt ltd 02/01/2023 01:28 PM MOE/BR/2023/5
12 Track Earth Pvt Ltd 03/01/2023 11:33 AM MOE/BR/2023/8
13 NSR Investment 03/01/2023 12:25 PM MOE/BR/2023/9
14 AMBEY INVESTMENT PVT LTD 03/01/2023 05:58 PM MOE/BR/2023/11
15 Coral Investments Pvt Ltd 05/01/2023 08:02 AM MOE/BR/2023/15
16 Kilometer Engineering Pvt Ltd 09/01/2023 11:27 PM MOE/BR/2023/29
17 MAZEL 10/01/2023 04:05 PM MOE/BR/2023/34
18 LMA INVESTMENT 10/01/2023 05:06 PM MOE/BR/2023/36