Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Monday, 15/08/2022 12:49 PM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 RAAJJE SHIPPING PVT LTD 07/07/2022 02:22 PM MOE/BR/2022/511
2 NAGILI SERVICES PVT LTD 07/07/2022 05:21 PM MOE/BR/2022/512
3 Leo Trading Pvt Ltd 16/07/2022 10:32 AM MOE/BR/2022/513
4 SEYLA MALDIVES PVT LTD 17/07/2022 02:06 PM MOE/BR/2022/514
5 Printech Maldives 18/07/2022 12:48 PM MOE/BR/2022/517
6 Trice Maldives pvt ltd 24/07/2022 11:34 AM MOE/BR/2022/532
7 MAICON Logistics Pvt Ltd 25/07/2022 10:44 AM MOE/BR/2022/536
8 UB COMPANY PVT LTD 28/07/2022 08:54 PM MOE/BR/2022/545
9 CENAR INVESTMENT 30/07/2022 01:58 PM MOE/BR/2022/548