Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Wednesday, 06/07/2022 12:15 PM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 MA BROTHERS 17/06/2022 02:30 AM MOE/BR/2022/474
2 AMR Maldives 17/06/2022 11:07 AM MOE/BR/2022/475
3 Whales Group Private Limited 17/06/2022 08:02 PM MOE/BR/2022/477
4 IDREES TRADING PVT LTD 18/06/2022 07:43 AM MOE/BR/2022/478
5 Dino construction company Pvt ltd 19/06/2022 10:36 AM MOE/BR/2022/479
6 Whales Group Private Limited 19/06/2022 01:40 PM MOE/BR/2022/481
7 LMA Investment 19/06/2022 03:32 PM MOE/BR/2022/482
8 zsmaldives 19/06/2022 10:07 PM MOE/BR/2022/483
9 Track Earth Pvt ltd 20/06/2022 08:42 AM MOE/BR/2022/484