Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Wednesday, 06/07/2022 11:15 AM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 Coastal Engineering Solutions Pvt Ltd 08/06/2022 12:01 PM MOE/BR/2022/440
2 Heights company pvt ltd 08/06/2022 02:34 PM MOE/BR/2022/441
3 A M R Maldives 08/06/2022 09:19 PM MOE/BR/2022/442
4 NMD CARPENTRY 09/06/2022 09:59 AM MOE/BR/2022/443
5 SATURN MALDIVES 09/06/2022 10:49 AM MOE/BR/2022/444
6 Amer Holdings Private Limited 09/06/2022 04:26 PM MOE/BR/2022/445
7 Amber Holdings Pvt Ltd 10/06/2022 02:33 AM MOE/BR/2022/446
8 Well Trading Pvt Ltd 10/06/2022 06:25 AM MOE/BR/2022/447
9 Ostrovy pvt.ltd 11/06/2022 11:27 AM MOE/BR/2022/448
10 Wellman maladies pvt ltd 11/06/2022 07:56 PM MOE/BR/2022/449
11 samaalconstruction 12/06/2022 07:45 PM MOE/BR/2022/450
12 New hiyaa Maldives Pvt Ltd 12/06/2022 08:04 PM MOE/BR/2022/451
13 Gannet Holdings Pvt Ltd 13/06/2022 04:33 PM MOE/BR/2022/452
14 Isco Investment Pvt Ltd 14/06/2022 01:55 AM MOE/BR/2022/458
15 Sanction investment 14/06/2022 10:03 AM MOE/BR/2022/461
16 Pensare Maldives Pvt Ltd 14/06/2022 12:24 PM MOE/BR/2022/464
17 Solid Construction and trading 15/06/2022 03:43 PM MOE/BR/2022/467
18 Link city maldives 16/06/2022 01:08 PM MOE/BR/2022/472