Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Tuesday, 17/05/2022 10:25 PM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 ECS ENGINEERING 27/04/2022 03:05 PM MOE/BR/2022/304
2 DeNovitus Group Maldives 27/04/2022 07:37 PM MOE/BR/2022/305
3 MA BROTHERS 27/04/2022 08:08 PM MOE/BR/2022/306
4 Iyaa island brothers 27/04/2022 08:10 PM MOE/BR/2022/307
5 RH Holding Pvt Ltd 27/04/2022 09:06 PM MOE/BR/2022/308
6 Dino Construction Company Pvt ltd 27/04/2022 09:42 PM MOE/BR/2022/309
7 Hamdhu maldives pvt ltd 27/04/2022 11:57 PM MOE/BR/2022/310
8 A M R Maldives 28/04/2022 03:23 AM MOE/BR/2022/311
9 Goldkey Pvt Ltd 28/04/2022 03:32 AM MOE/BR/2022/312
10 VILUNOO WORKSHOP 28/04/2022 10:14 AM MOE/BR/2022/313
11 Best Maldives Pvt Ltd 28/04/2022 10:17 AM MOE/BR/2022/314
12 SATURN MALDIVES 28/04/2022 10:21 AM MOE/BR/2022/316
13 MASTER MIND INVEST MENT 28/04/2022 12:43 PM MOE/BR/2022/317
14 HOLISTIC MALDIVES PVT LTD 28/04/2022 06:22 PM MOE/BR/2022/318
15 Goal Construction 29/04/2022 10:21 AM MOE/BR/2022/319
16 Amer Holdings Private Limited 30/04/2022 09:18 AM MOE/BR/2022/321
17 Elba pvt ltd 30/04/2022 10:04 AM MOE/BR/2022/322
18 Well Trading Pvt Ltd 30/04/2022 10:42 AM MOE/BR/2022/323
19 Intarc maldives pvt ltd 01/05/2022 02:19 AM MOE/BR/2022/324
20 TRIPLE 8 01/05/2022 03:40 AM MOE/BR/2022/325
21 VOWEL INVESTMENT 01/05/2022 03:44 AM MOE/BR/2022/326
22 CAN MALDIVES PVT LTD 01/05/2022 05:18 AM MOE/BR/2022/327
23 New Hiyaa Maldives 01/05/2022 06:31 AM MOE/BR/2022/329
24 J Star Maldives PVT LTD 02/05/2022 03:01 PM MOE/BR/2022/331
25 ECS Engineering 03/05/2022 10:24 AM MOE/BR/2022/332
26 Soora Construction Pvt Ltd 03/05/2022 12:50 PM MOE/BR/2022/333
27 AHS Pro Private Limited 03/05/2022 11:47 PM MOE/BR/2022/334
28 ESBROMALDIVES PVT LTD 04/05/2022 11:55 AM MOE/BR/2022/335
29 AMBEY INVESTMENT PVT LTD 04/05/2022 12:01 PM MOE/BR/2022/336
30 Izaan Investment 05/05/2022 02:05 PM MOE/BR/2022/337
31 Ostrovy pvt.ltd 07/05/2022 10:42 AM MOE/BR/2022/338
32 Rubix Pvt Ltd 08/05/2022 02:31 PM MOE/BR/2022/339
33 Aria Investment 08/05/2022 07:35 PM MOE/BR/2022/340
34 Pensare maldives pvt ltd 08/05/2022 10:01 PM MOE/BR/2022/341
35 BRIGHT ENGINEERING WORK SHOP 09/05/2022 08:54 AM MOE/BR/2022/342
36 IBB PVT LTD 09/05/2022 11:11 AM MOE/BR/2022/343
37 AR Business Maldives 09/05/2022 04:34 PM MOE/BR/2022/344
38 IGNITE INVESTMENT 09/05/2022 08:33 PM MOE/BR/2022/345
39 Heights Company Pvt Ltd 10/05/2022 11:43 AM MOE/BR/2022/346
40 "> 10/05/2022 11:50 AM MOE/BR/2022/347
41 Nexsta Maldives Pvt Ltd 11/05/2022 12:26 AM MOE/BR/2022/348
42 MAICON Construction Company Pvt Ltd 11/05/2022 08:20 AM MOE/BR/2022/350
43 Lyco Construction Company Private Limited 11/05/2022 09:28 AM MOE/BR/2022/352
44 Nsr investment 11/05/2022 02:01 PM MOE/BR/2022/354
45 RAF COMPANY PVT LTD 12/05/2022 08:36 AM MOE/BR/2022/357