Ministry of Education

Male', Republic of Maldives

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Registered Bidders List

Bid / Project Details
Registered Bidders List (as @ Tuesday, 17/05/2022 09:37 PM)
# Bidder Name / Business Name Date / Time Registered Confirmation Reference
1 Hurricane investment 25/04/2022 11:26 AM MOE/BR/2022/299
2 Makeshop Pvt Ltd 26/04/2022 12:28 PM MOE/BR/2022/300
3 Idrees trading pvt ltd 26/04/2022 08:36 PM MOE/BR/2022/301
4 Dino Construction Company Pvt ltd 26/04/2022 10:49 PM MOE/BR/2022/302
5 RAF Company Pvt Ltd 27/04/2022 01:29 PM MOE/BR/2022/303
6 Best Maldives Pvt Ltd 28/04/2022 10:20 AM MOE/BR/2022/315
7 Hogate Investment Pvt Ltd 30/04/2022 04:58 AM MOE/BR/2022/320
8 can maldives pvt ltd 01/05/2022 05:21 AM MOE/BR/2022/328
9 New Hiyaa Maldives 01/05/2022 06:33 AM MOE/BR/2022/330